فوویسم,کوبیسم,پوریسم,فتوریسم
    فوویسم
   این جنبش توسط "هنری ماتیس"و"آلبر مانکه" و "مانگن در فرانسه ایجاد شدونخستین سبک هنری قرن بیستم به شمار می آید.
   استفاده از رنگمایه های زشت و پر شور وغیر واقعی باهویتی کانستراکتیو و آزاد سازی رنگ از حالت توصیفی و کاربرد جسورانه رنگ و عدم توجه به رنگ واقعی موضوعات از خصوصیات این سبک است.
          کوبیسم
  این جنبش حاصل نگرش خردمندانه به جهان مادی است که توسط "پیکاسو" و "جرج براک" متاثر از اصول هنری "پل سزان" مطرح گردید.
  الف.کوبیسم سزانی
  با التفات به گفتار سزان مبنی بر "نمایش مشهودات در قالب سطوح هندسی و حجم های منتظم"هنرمندان در گام نخست به دنبال شکل های ساختمانی و هندسی موض.علت بودند.
  ب.کوبیسم تحلیلی
  این کوبیسم توسط براک و پیکاسو مطرح شد با نخستین پرده ی پیکاسو موسوم به "دوشیزگان آوینیون" مطرح گردید
  هنرمندان با تقلیل اشکال به ساختارهای هندسی در صدد نمایش بخش های پنهان یک موضوع در منظر مخاطب به صورت همزمان بودند

 ج.کوبیسم ترکیبی
  این کوبیسم توسط "خوان گری"پدید آمد. رسیدن به شکل ها وفرم های واقعی تر و کاربرد مواد و مصالح جدید که برای اولین بار به طور مستقیم بافت"تکستچر" را به عنوان یک عنصر بیانی مستقل به خدمت گرفت از هنرمندان این سبک میتوان به "جرج براک"ـ"پابلو پیکاسو"ـ"خوان گری"ـ"روبرت دلونه" "فرانسیس پیکابیا"ـ"لیونل فاینینگر" را میتوان نام برد.
پوریسم " ناب گرایی "  
جنبشی منشعب شده از کوبیسم، با هدف بیان همه جانبه و کلی مضامین و تأكید بر وضوح و عینیت در بازنمایی ، با وفاداری به اصول جهان شناختی شکل و فرم.هنرمندان برجسته: لوکوبوزیه ، اوزنفان
فتوریسم" آینده نگری "
این جنبش در تقابل با رکود هنری ، در جریان جنگ جهانی اول ، در ایتالیا،توسط مارتینی ، با شعار مرگ هنر گذشته مطرح گردید. هنرمندان این سبک با تأیید و تأكید بر تکنولوژی و ماشینیسم و با استفاده از قوانین فیزیک دینامیک و ریتم و تکرار سطوح و فرم ها ، درصدد تأكید بر مفاهیمی چون حرکت ، سرعت و شتاب می باشند.
از هنرمندان برجسته این مکتب ، می توان به مارسل دوشان ، جینو سورینی ، روسولو ، جاکوموبالا ، امبرتوبوتچیونی و کارلو کارا اشاره کرد.